C установка IDE C структура програми C змінні C типи даних С функція printf C константи C арифметичні операції C операції порівняння і логічні операції C порозрядні операції C операції присвоювання C перетворення типів C умовні конструкції C цикли С масиви і рядки С функція scanf C препроцесор. Директива #include C #define директива C макроси C умовна компіляція C функції. Визначення та опис функцій C функції. Передача параметрів в функцію C функції. Повернення результату з функції C функції. Рекурсивні функції C область видимості змінних C зовнішні об'єкти C вказівники C вказівник. Операції з вказівниками C покажчики. Арифметика покажчиків C покажчики. Константи і покажчики C покажчики. Покажчики та масиви C покажчики. Масиви покажчиків, рядки і багаторівнева адресація C покажчики. Покажчики в параметрах функції C покажчики. Динамічна пам'ять C покажчики. Покажчик як результат функції C покажчики. Управління динамічної пам'яттю C покажчики. Покажчики на функцію C покажчики. Покажчики на функції як параметри і результати функцій C покажчики. Функції зі змінною кількістю параметрів C struct. Визначення структур C struct. Структури як елементи структур C struct. Покажчики на структури C struct. Масиви структур C struct. Структури і функції C struct. union об'єднання C struct. Бітові поля С file. Введення-виведення і робота з файлами C file. Читання і запис бінарних файлів C file. Читання і запис структур в файл C file. Читання і запис текстових файлів C file. Форматування вводу-виводу C file. Позиціонування в потоці C file. Консольне введення-виведення

C операції присвоювання


Оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними і значеннями.

Значення називається операндом, в той час як операція (повинна бути виконана між двома операндами) визначаються з допомогою оператора :

операнд оператор операнд
100 + 50

У наведеному нижче прикладі, число 100 і 50 є операндами , а + знак є оператором :

int x = 100 + 50; 

+ операція додавання

int sum1 = 100 + 50;    // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;   // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;   // 800 (400 + 400) 

C розділяє оператори на наступні групи:

 • арифметичні оператори
 • оператори присвоювання
 • оператори порівняння
 • Логічні оператори
 • бітові оператори
Оператор Імя Опис Приклад
+ додавання Додає разом два значення x + y
- віднімання Віднімає одне значення від іншого x - y
* множення Перемножує два значення x * y
/ ділення Ділить одне значення на інше x / y
% остача від ділення Повертає остачу від ділення x % y
++ інкремент Збільшує значення змінної на 1 ++x
-- декремент Зменшує значення змінної на 1 --x

Оператори присвоювання

Оператори присвоювання використовується для присвоювання значень змінних.

У наведеному нижче прикладі, ми використовуємо оператор присвоювання= ) , щоб привласнити значення 10 змінній з назвою х :

Приклади операцій:

int a = 5;
a += 10;    // 15
a -= 3;     // 12
a *= 2;     // 24
a /= 6;     // 4
a <<= 4;    // 64
a >>= 2;    // 16
int x = 10; 
int x = 10; // 10
x += 5;   // x += 5 скорочений запис, аналогічний запису x = x + 5;

printf("x = %d \n", number);;  // 15

// RESULT:
// 15

Список всіх операторів присвоювання:

Оператор Приклад Те саме що
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x - 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
&= x &= 3 x = x & 3
|= x |= 3 x = x | 3
^= x ^= 3 x = x ^ 3
>>= x >>= 3 x = x >> 3
<<= x <<= 3 x = x << 3

Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень:

Оператор Назва Приклад
== рівне x == y
!= не рівне x != y
> більше чим x > y
< менше ніж x < y
>= більше або рівне x >= y
<= Менше або рівне x <= y

Логічні оператори

Логічні оператори використовуються для визначення логіки між змінними або значеннями:

Оператор імя Опис Приклад
&&  Логічне ' і ' and Повертає істину, якщо обидва вирази є істинними x < 5 &&   x < 10
||  Логічне ' або ' or Повертає істину, якщо одне із тверджень відповідає істині x < 5 || x < 4
! Логічне ' не ' not Зворотний результат, повертає false , якщо результат true ! (x < 5 && x < 10)

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader