JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей


Перевірка наявності і перебір методів і властивостей

При динамічному визначенні в об'єкті нових властивостей і методів перед їх використанням буває важливим перевірити, а чи є вже такі методи і властивості. Для цього в javascript може використовуватися оператор in :

var user = {};
user.name = "Tom";
user.age = 26;

user.display = function(){
   
  console.log(user.name);
  console.log(user.age);
};

var hasNameProp = "name" in user;

console.log(hasNameProp);       // true - властивість name є в user

var hasWeightProp = "weight" in user;

console.log(hasWeightProp);      // false - в user немає властивості або метода під назвою weight

Оператор in повинен виглядати так: "властивість|метод" in обєкт - в лапках йде назва властивості або методу, а після in - назва об'єкта. Якщо властивість або метод з подібним ім'ям є, то оператор повертає true . Якщо немає - то повертається false .

Альтернативний спосіб полягає на значення undefined . Якщо властивість або метод дорівнює undefined , то ця властивість або метод не визначені:

var hasNameProp = user.name !== undefined;
console.log(hasNameProp);           // true

var hasWeightProp = user.weight !== undefined;
console.log(hasWeightProp);          // false

І так як об'єкти представляють тип Object , а значить, має всі його методи і властивості, то об'єкти також можуть використовувати метод hasOwnProperty() , який визначений в типі Object :

var hasNameProp = user.hasOwnProperty('name');
console.log(hasNameProp);               // true

var hasDisplayProp = user.hasOwnProperty('display');
console.log(hasDisplayProp);             // true

var hasWeightProp = user.hasOwnProperty('weight');
console.log(hasWeightProp);              // false

Перебір властивостей і методів

За допомогою циклу for ми можемо перебрати об'єкт як звичайний масив і отримати всі його властивості та методи і їх значення:

var user = {};
user.name = "Tom";
user.age = 26;

user.display = function(){
   
  console.log(user.name);
  console.log(user.age);
};


for(var key in user) {
  console.log(key + " : " + user[key]);
}

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader