JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript таймери


Для виконання дій через певні проміжки часу в об'єкті window передбачені функції таймерів. Є два типи таймерів: одні виконуються тільки один раз, а інші постійно через проміжок часу.


функція setTimeout

Для одноразового виконання дій через проміжок часу призначена функція setTimeout () . Вона може приймати два параметри:

var timerId = setTimeout(someFunction, period)

Параметр period вказує на проміжок, через який буде виконуватися функція з параметра someFunction . А як результат функція повертає id таймера.

function timerFunction() {
  document.write("виконання функції setTimeout");
}

setTimeout(timerFunction, 3000);

В даному випадку через 3 секунди після завантаження сторінки відбудеться спрацьовування функції timerFunction .

Щоб зупинити таймер застосовується функція clearTimeout () .

function timerFunction() {
  document.write("виконання функції setTimeout");
}

var timerId = setTimeout(timerFunction, 3000);
clearTimeout(timerId);

функція setInterval

Функції setInterval () і clearInterval () працюють аналогічно функціям setTimeout() і  clearTimeout() з тією лише різницею, що setInterval ()   постійно виконує певну функцію через проміжок часу.

Наприклад, напишемо невелику програму для виведення поточного часу:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<div id="time"></div>

<script>

function updateTime() {
  document.getElementById("time").innerHTML = new Date().toTimeString();
}

setInterval(updateTime, 1000);

</script>
</body>
</html>

Тут через кожну секунду (1000 мілісекунд) викликається функція updateTime() , яка оновлює вміст поля <div id="time" > , встановлюючи в якості його коду html поточний час.


requestAnimationFrame ()

Метод requestAnimationFrame () діє аналогічно setInterval() за тим винятком, що він більше заточений під анімації, роботу з графікою і має ряд оптимізацій, які покращують його продуктивність.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <style>
  #rect {
    margin: 100px;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #50c878;
  }
  </style>
</head>
<body>

<div id="rect"></div>

<script>

var square = document.getElementById("rect");
var angle = 0;

function rotate() {
  angle = (angle + 2)%360;
  square.style.transform = "rotate(" + angle + "deg)";
  window.requestAnimationFrame(rotate);
}

var id = window.requestAnimationFrame(rotate);

</script>


</body>
</html>

У метод window.requestAnimationFrame() передається функція, яка буде викликатися певну кількість разів (зазвичай 60) в секунду. В даному випадку в цей метод передається функція rotate , яка змінює кут повороту блоку на сторінці і потім звертається знову ж до методу window.requestAnimationFrame(rotate) .

Як повертається результату метод window.requestAnimationFrame() повертає унікальний id , який може потім використовуватися для зупинки анімації:

window.cancelAnimationFrame(id);

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader