Kotlin в IntelliJ IDEA Kotlin змінні Kotlin типи даних Kotlin операції з числами Kotlin умовні вирази Kotlin умовні конструкції Kotlin цикли Kotlin послідовності Kotlin масиви Kotlin функціональне програмування Kotlin змінна кількість параметрів. Vararg Kotlin повернення результату. оператор return Kotlin однорядкові і локальні функції Kotlin перевантаження функцій Kotlin Лямбда-вирази Kotlin функції вищого порядку Kotlin Анонімні функції Kotlin ООП Класи і об'єкти Kotlin ООП властивості Kotlin ООП конструктор Kotlin ООП функції в класах Kotlin ООП Пакети та імпорт Kotlin ООП модифікатори видимості Kotlin ООП вкладені класи Kotlin ООП інтерфейси Kotlin ООП спадкування Kotlin ООП Перевизначення методів і властивостей Kotlin ООП Абстрактні класи та методи Kotlin ООП Data-класи Kotlin ООП перерахування enums Kotlin ООП Null і nullable-типи Kotlin ООП Обробка винятків Kotlin ООП перетворення типів Kotlin ООП Інфіксна функція Kotlin ООП функції розширення Kotlin ООП Узагальнені класи і функції Kotlin ООП обмеження узагальнень Kotlin ООП Варіантність, коваріантність і контраваріантність Kotlin Колекції. Змінювані і незмінні колекції Kotlin Колекції. LIST список Kotlin Колекції. Set Kotlin Колекції. Map

Kotlin ООП функції в класах


Клас також може містити функції. Функції визначають поведінку об'єктів даного класу. Такі функції ще називають member functions або функції-члени класу. Наприклад, визначимо клас з функціями:

class Person(val name: String, val age: Int){
 
  fun sayHello(){
    println("Hello")
  }
  fun go(location: String){
    println("$name goes to $location")
  }
  fun getInfo() : String{
    return "Name: $name Age: $age"
  }
}

Member function визначається також як і звичайні функції. Зокрема, тут в класі Person визначена функція sayHello() , яка виводить на консоль рядок "Hello" і емулює вітання об'єкта Person. Друга функція - go емулює рух об'єкта Person до певного місця перебування. Місцезнаходження передається через параметр location. І третя функція getInfo повертає інформацію про поточний об'єкті у вигляді рядка.

У функціях, які визначені всередині класу, доступні властивості цього класу. Так, в даному випадку в функціях можна звернутися до властивостей name і age, які визначені в класі Person.

Для звернення до функцій класу необхідно використовувати ім'я об'єкта, після якого йде назва функції і в дужках значення для параметрів цієї функції:

fun main(args: Array<String>) {
 
  val bob: Person = Person("Bob", 23)
 
  bob.sayHello()     // Hello
  bob.go("the shop")   // Bob goes to the shop
  bob.go("the cinema")  // Bob goes to the cinema
 
  println(bob.getInfo()) // Name: Bob Age: 23
}

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader