PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 оператори


PHP Оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними і значеннями.

PHP розділяє оператори на наступні групи:

 • арифметичні оператори
 • оператори присвоювання
 • оператори порівняння
 • оператори інкремента / декремента
 • логічні оператори
 • строкові оператори
 • оператори масиву

PHP арифметичні оператори

У РНР арифметичні оператори використовуються з числовими значеннями для виконання звичайних арифметичних операцій, таких як додавання, віднімання, множення і т.д.

<?php
$a = 10;
$b = 3;

echo $a + $b;  #  13
echo '<br>';  #  перенос на нову строку
echo $a - $b;  #  7
echo '<br>';
echo $a * $b;  #  30
echo '<br>';
echo $a / $b;  #  3.3333333333333
echo '<br>';
echo $a % $b;  #  1 ->  є остача 1
echo '<br>';
echo $a % 2;  #  0 ->  нема остачі 0
echo '<br>';
echo $a ** $b; #  1000  ->  10 у 3 степені = 1000
echo '<br>';

?>

PHP оператори присвоювання

Оператори присвоювання РНР використовуються з числовими значеннями, щоб записати значення змінної.

Основним оператором присвоювання в PHP є знак  =   . Це означає, що лівий операнд отримує значення виразу присвоювання справа.

<?php
$a = 100;
echo $a;  #  100

$b = 20;
$b += 200; #  $b = $b + 200
echo $b;  #  220

$c = 90;
$c -= 40;  #  $c = $c - 40
echo $c;  #  50

$d = 5;
$d *= 8;  #  $d = $d * 8
echo $d;  #  40

$e = 18;
$e /= 5;  #  $e = $e / 5
echo $e;  #  3.6

$f = 18;
$f %= 5;  #  $f = $f % 5   повертає ціле число
echo $f;  #  3

?>

PHP оператори порівняння

Оператори порівняння PHP використовуються для порівняння двох значень (число або рядок):

<?php
$a = 10;
$b = "10";

var_dump($a == $b);   #  поверне true, тому що значення $a і $b рівні
var_dump($a === $b);  #  bool(false),  тому що типи не рівні
var_dump($a != $b);   #  bool(false),  тому що значення $a і $b рівні, != не рівне
var_dump($a <> $b);   #  bool(false) , тому що значення $a і $b рівні, <> не рівне
var_dump($a !== $b);  #  bool(true),  тому що типи не рівні

$x = 10;
$y = 5;
var_dump($x > $y);   #  bool(true) 10 більше 5

$x = 1;
$y = 9;
var_dump($x < $y);    #  bool(true) 1 менше 9

$x = 50;
$y = 50;
var_dump($x >= $y);   #  bool(true) 50 більше або рівне 50
var_dump($x <= $y);   #  bool(true) 50 менше або рівне 50

?>

PHP оператори інкремент / декремент

Оператори PHP ( інкремент ) збільшення використовуються для збільшення значення змінної.

Оператори PHP ( декремент ) використовується для зменшення значення змінної.

<?php
#  ++$a  Pre-increment  $a = $a + 1, спочатку додає 1, потім повертає результат
$a = 10;
echo ++$a;   #  11

#  $b++ 	Post-increment $b = $b + 1, спочатку повертає результат, потім додає 1
$b = 10;
echo $b++;   #  10

#  --$c  Pre-decrement  $c = $c + 1, спочатку віднімає 1, потім повертає результат
$c = 10;
echo --$c;   #  9

#  $d--  Post-decrement $d = $d + 1, спочатку повертає результат, потім віднімає 1
$d = 10;
echo $d--;   #  10

?>

PHP логічні оператори

Логічні оператори PHP використовуються для об'єднання умовних операторів.

<?php
$a = 100;
$b = 50;

if ($a == 100 and $b == 50) {    #  true and true
  echo "Hello world!";
}
#  RESULT:   #  Hello world!

if ($a == 100 or $b == 80) {    #  true or false
  echo "Hello Andrew!";
}
#  RESULT:   #  Hello Andrew!

if ($a == 100 xor $b == 80) {
  echo "Hello world!";
}
#  RESULT:   #  Hello world!

if ($a == 100 && $b == 50) {    #  && -> and,  true and true
  echo "Hello world!";
}
#  RESULT:   #  Hello world!

if ($a == 100 || $b == 80) {  #  || -> or,  true or false
  echo "Hello world!";
}
#  RESULT:   #  Hello world!

if ($a !== 90) {        #  !== ->    не рівне
  echo "Hello world!";
}
#  RESULT:   #  Hello world!

?>

PHP строкові оператори

PHP має два оператора, які спеціально призначені для рядків.

<?php
$text1 = 'Hello';
$text2 = ' world!';

echo $text1 . $text2;  #  Hello world!

$text1 .= $text2;    #  $text1 = $text1 . $text2;
echo $text1;      #  Hello world!

?>

PHP масиви оператори

Оператори PHP масиву використовується для порівняння масивів.

<?php

$a = array("a" => "red", "b" => "green");
$b = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

print_r($a + $b);  // обєднання масивів $a and $b
#  $a + $b обєднює масиви
#  Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue [d] => yellow )

var_dump($a == $b);   #  bool(false), рівність масивів    
var_dump($a === $b);  #  bool(false), ідентичність масивів
var_dump($a != $b);   #  bool(true), нерівність масивів   
var_dump($a <> $b);   #  bool(true), нерівність масивів   
var_dump($a !== $b);  #  bool(true), неідентичність масивів 

?>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader