PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

РНР 5 форми заповнення


У цьому розділі показано, як зберегти значення в полях введення, коли користувач натискає кнопку відправки.


PHP - як тримати значення в формі

Для того, щоб показати значення в полях введення після того, як користувач натискає кнопку відправки, ми додамо трохи PHP скриптів всередині значення атрибута з наступних полів введення: name, email, і website . В поле textarea, ми поміщаємо сценарій між  <textarea> і </textarea> тегами. Невеликий скрипт виводить значення $name , $email , $website , і $comment змінних. 

Потім, ми повинні також показати, яка радіо кнопка, була перевірена. Для цього ми повинні маніпулювати провіреними атрибутами ( а не значеннями радіо-кнопки ):

Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">

E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">

Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">

Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>

Gender:
<input type="radio" name="gender"
<?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?>
value="female">Female
<input type="radio" name="gender"
<?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?>
value="male">Male
<input type="radio" name="gender"
<?php if (isset($gender) && $gender=="other") echo "checked";?>
value="other">Other

PHP - повний приклад форми

Ось повний код PHP валідації форми

Приклад:

<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body> 

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 if (empty($_POST["name"])) {
  $nameErr = "Name is required";
 } else {
  $name = test_input($_POST["name"]);
  // check if name only contains letters and whitespace
  if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
   $nameErr = "Only letters and white space allowed";
  }
 }
 
 if (empty($_POST["email"])) {
  $emailErr = "Email is required";
 } else {
  $email = test_input($_POST["email"]);
  // check if e-mail address is well-formed
  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
   $emailErr = "Invalid email format";
  }
 }
  
 if (empty($_POST["website"])) {
  $website = "";
 } else {
  $website = test_input($_POST["website"]);
  // check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)
  if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
   $websiteErr = "Invalid URL";
  }
 }

 if (empty($_POST["comment"])) {
  $comment = "";
 } else {
  $comment = test_input($_POST["comment"]);
 }

 if (empty($_POST["gender"])) {
  $genderErr = "Gender is required";
 } else {
  $gender = test_input($_POST["gender"]);
 }
}

function test_input($data) {
 $data = trim($data);
 $data = stripslashes($data);
 $data = htmlspecialchars($data);
 return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> 
 Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
 <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
 <br><br>
 E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
 <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
 <br><br>
 Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
 <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
 <br><br>
 Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
 <br><br>
 Gender:
 <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?> value="female">Female
 <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> value="male">Male
 <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="other") echo "checked";?> value="other">Other 
 <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
 <br><br>
 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>

 


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader